karibské tance

Bachata & merengue – show 🕺💃🏾 a animace✨, živá hudba🎵, výstava obrazů 🖼, rum 🔥 a doutníky 🌿26.11.2022.

karibský večer b Praze - bachata, merengue, rum, doutníky ...

Srdečně Vás zveme na společný ojedinělý zážitek v sobotu 26.11.2022 od 18 hodin do Kulturního sálu v Praze – Petrovicích, ul. Edisonova 429. Akci pořádá Generální Konzulát Dominikánské Republiky v Praze ve spolupráci s MČ Praha – Petrovice.. Prožijte karibský zážitek v typickém tradičním stylu. * We cordially invite you to a joint unique experience on Saturday 26 November 2022 from 6 pm in the Cultural Hall in Prague – Petrovice, ul. Edisonova 429. The event is organized by the Consulate General of the Dominican Republic in Prague in cooperation with the Municipal Council of Prague – Petrovice… Live a Caribbean experience in a typical traditional style.

Začínáme tančit ✨💃🏾🕺🏾 v týdnech od 14.11. a 21.11. na nových kurzech salsy 🔥 a bachaty 🔥.

ruben-dance salsa bachata class prague

Rádi byste si splnili taneční sen? Tančit po celém světě nejoblíbenější karibské tance – salsu a bachatu začalo již mnoho lidí před Vámi a čekáme i na Vás! Kurzy pro dámy i pány, pro jednotlivce i pro páry, pro úplné začátečníky i pro pokročilé. „Dřeva“ máme také rádi – být součástí té proměny je úžasné. Čeká Vás zábava, radost a noví přátelé. Jsme na na Praze 1 – Nové Město, Praha 5 – Malá Strana a Praze 6 – Dejvice (Podbaba). Kurzy zahajujeme v týdnu od 14.11. nebo od 21.11. Rozvrh a registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. Těšíme se na Vás. RUBEN-DANCE … Váš taneční průvodce v ČR od r. 1994. * We start dancing ✨💃🏾🕺🏾 in the weeks from 14.11. and 21.11. on new salsa 🔥 and bachata 🔥 courses. Would you like to fulfill your dancing dream? Many people before you started dancing the most popular Caribbean dances – salsa and bachata – and we are waiting for you too! Courses for ladies and gentlemen, for individuals and couples, for complete beginners and advanced students. We also like „wood“ – to be part of that transformation is amazing. Fun, joy and new friends await you. We are located in Prague 1 – New Town, Prague 5 – Malá Strana and Prague 6 – Dejvice (Podbaba). We start the courses in the week of 14.11. or from 21.11. Schedule and registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. We look forward to you. RUBEN-DANCE … Your dance guide in the Czech Republic since 1994.

Radost 🥰 z pohybu, z nových přátel ✨ a z veselé hudby 🎵🌞- SLEVA 🧨při včasné registraci na nové kurzy 💃🏾🕺🏾 SALSY 🔥 a BACHATY 🔥 od 11/2022.

salsa bachata class prague

Rádi byste si konečně splnili sen a začali tančit? Začalo již mnoho lidí před Vámi a čekáme i na Vás! 🙂 Kurzy pro pány i dámy, pro jednotlivce i pro páry, pro úplné začátečníky i pro pokročilé. „Dřeva“ máme také rádi – být součástí té proměny je úžasné :). Rozvrh a registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. * The joy of movement, new friends and happy music – early registration discount – new SALSA and BACHATA courses from 11/2022. Would you like to finally fulfill your dream and start dancing? Many people have already started before you and we are waiting for you too! 🙂 Courses for men and women, for individuals and for couples, for complete beginners and for advanced students. We also like „wood“ – to be a part of that transformation is amazing :). Schedule and registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/.

Kurzy salsy a bachaty na Praze 5 pro úplné začátečníky 💃🏾🕺🏾 až nejvíce pokročilé 🔥💃🏾🕺🏾 na 5 lekcí od pondělí do čtvrtka od 10.10.2022.

kubánská salsa a dominikánská bachata v praze

Rádi byste si vyzkoušeli, co je TANEC SALSA a BACHATA? Pokud jste dosud jinde jen nacvičovali kroky a pózy, tak s námi se naučíte tančit – ta pravá radost z tance. Přijďte a vyzkoušejte. Ruben je záruka již 29 let :). Mnoho lektorů těchto tanců začínalo u nás, neztrácejte čas a přijďte přímo k nám :). Registrace. * Salsa and bachata courses in Prague 5 for complete beginners 💃🏾🕺🏾 to the most advanced 🔥💃🏾🕺🏾 for 5 lessons from Monday to Thursday from 10/10/2022. Do you want to try what SALSA and BACHATA DANCE is? If you have only trained steps and poses elsewhere, you will learn to dance with us – the real joy of dancing. Come and try it out. Ruben has been a guarantee for 29 years. Many instructors of these dances started with us, don’t waste time and come directly to us :). Registration.

Pánové 🏋️‍♂️, máte volný večer? My máme taneční kurzy salsy a bachaty a hodně tance chtivých 🔥 dam💃. Kurzy pro úplné začátečníky na Praze 6 od 10.10. a na Praze 1 od 11.10..

salsa cubana bachata dominicana in prague

Kurzy pro dámy i pány jednotlivce, pro páry, pod vedením vyhledávaného tanečníka a lektora Rubena přímo z Dominikánské republiky. Na Praze 6 – Dejvice od pondělí 10.10., více o kurzech a registrace . Na Praze 1 – Nové Město od úterý 11.10., více o kurzech a registrace. Sály v blízkosti MHD. Těšíme se na Vás! 🙂 * Gentlemen, do you have a free evening? We have salsa and bachata dance classes and lots dances of the lustful ladies. Courses for complete beginners in Prague 6 from 10.10. and in Prague 1 from 11.10.. Courses for ladies and gentlemen, individuals, for couples, under the leadership of sought-after dancer and lecturer Ruben directly from the Dominican Republic. In Prague 6 – Dejvice from Monday 10.10., more about courses and registration. In Prague 1 – Nové Město from Tuesday 11 October, more about courses and registration. Dance halls near public transport. We look forward to you! 🙂

Radost 😍- tanec 💃🏾🕺🏾, noví přátelé 🥰 a euforická hudba 🎵😀. SALSA 🔥 a BACHATA 🔥 od října. Při včasné registraci SLEVA 🧨

salsa cubana bachata dominicana in prague

Radost – tanec, noví přátelé a euforická hudba. SALSA a BACHATA, nejoblíbenější karibské tance a navíc pod vedením lektorů přímo z Karibiku. Nové kurzy od října na 5 lekcí i na 10 lekcí na Praze 1, Praze 5 a Praze 6. Pro jednotlivce, pro páry, pro úplné začátečníky i pro nejvíce pokročilé. Při včasné registraci SLEVA: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/ * Joy – dancing, new friends and euphoric music. SALSA and BACHATA, the most popular Caribbean dances and moreover under the guidance of instructors directly from the Caribbean. New courses from October for 5 lessons and 10 lessons in Prague 1, Prague 5 and Prague 6. For individuals, for couples, for complete beginners and for the most advanced. DISCOUNT with early registration: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/.

🔥 Karibský taneční večer💃🏾🕺🏾 16.9. v Metropoli Zličín 🔥

Srdečně Vás zveme na zítřejší, páteční taneční večer na Letní scéně (Sport zóna) Metropole Zličín, u vstupu č. 3, Řevnická 1, 155 21 Praha – Zličín. Akce začíná otevřenou taneční lekcí 90 min. (300,-Kč) s Rubenem – merengue, bachata, salsa
a reggaeton. Registrací na lekci si zajistíte místo, počet účastníků je omezen. Poté následuje tančírna s volným vstupem pro všechny. Dj Leandro (Dominikánská rep.), taneční animace. Těšíme se na Vás! 🙂 * We cordially invite you to the dance evening tomorrow, Friday at the Summer Scene (Sports Zone) Metropole Zličín, at entrance No. 3, Řevnická 1, 155 21 Prague – Zličín. The event starts with an open dance lesson of 90 min. (CZK 300) with Ruben – merengue, bachata, salsa and reggaeton. By registering for the lesson, you secure a place, the number of participants is limited. This is followed by a dance party with free entry for all. Dj Leandro (Dominican Rep.), dance animation. We look forward to you! 🙂

Začínáme 🧨 v týdnu od 5.9. na Praze 1, Praze 5 a Praze 6 ve 29. taneční sezóně 💃🏾🕺🏾🎉 s kurzy salsy a bachaty.

salsa cubana bachata dominicana in prague

Děkujeme velice za společné moc příjemné chvíle s Vámi u tance a těšíme se na Vás ve 29. taneční sezóně od září. Kurzy kubánské salsy a dominikánské bachaty pro úplné začátečníky i nejvíce pokročilé, pro jednotlivce i pro páry s vyhledávaným lektorem přímo z Karibiku. Registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. * We start in the week of September 5. in Prague 1, Prague 5 and Prague 6 in the 29th dance season with salsa and bachata courses. Thank you very much for the very pleasant moments we shared with you at the dance and we look forward to seeing you in the 29th dance season from September. Cuban salsa and Dominican bachata courses for complete beginners and the most advanced, for individuals and couples with a sought-after instructor directly from the Caribbean. Registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/.